Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1

De factuur dient betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum.  Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op van 12% en een forfataire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van €150).

Bij een laattijdige betaling kunnen we altijd en zonder voorafgaande verwittiging onze verdere samenwerking stoppen. 

Artikel 2

Iedere bestelling verplicht onvoorwaardelijk tot aankoop en aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

Artikel 3

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 4

In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar overeenkomt aan de bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de 24 uur na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden.

Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de koper de verkoper op de hoogte stellen van het gebrek binnen de twee maanden na de vaststelling.

Artikel 5

Indien de koper de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen niet kan doorgaan, is deze aan de verkoper een schadevergoeding van 20% van het totaalbedrag van de bestelling verschuldigd.

Winkelwagen